PURACOS BVBA – ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Statutaire zetel : Frankrijkstraat 13B 1755 Gooik

Exploitatiezetel : Chemin du Fundus 10 7822 Ghislenghien

De door ons opgegeven prijzen kunnen aan gebeurlijke veranderingen onderworpen zijn en mogen dusniet als een verbintenis van onzetwege beschouwd worden. Een bestelling wordt slechts dan als definitief beschouwd als ze door ons per brief of per factuur bevestigd werd.

De goederen worden verstuurd voor rekening en risico van de bestemmeling onafhankelijk van wie de vervoerskosten betaalt. De uitgedrukte leveringstermijnen worden alleen maar als aanwijzend en zonder waarborg gegeven. Het feit dat de leveringstermijnen vervallen zijn geeft aan de koper het recht niet, noch zijn bestelling ongeldig te verklaren, noch op enige schadevergoeding.

Eventuele klachten worden slechts dan aanvaard als ze gebeuren binnen de 8 dagen na levering. Enkel schriftelijke "voorschotfakturen", hetgeen uitdrukkelijk vermeld wordt op het document, moet de betaling geschieden binnen de 8 dagen na voorschotfaktuurdatum. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht het saldo van de nog verschuldigde gelden op te eisen en de overeenkomst van de nog te leveren goederen te verbreken.

De goederen blijven eigendom van de firma tot de volledige betaling is gebeurd. In geval van laattijdige betaling, zal er van rechtswege en zonder immorastelling een verwijlintrest van 2% per maand vanaf de vervaldag gerekend worden op het totaal bedrag der eisbaar geworden schuldvordering.

Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke zijn ten laste van de koper.

Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal van rechtswege verhoogd worden met 20% en met een minimum van 50 € vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen, zonder voorafgaande inmorastelling en dit onverminderd alle inningskosten, aanmaningskosten en vervolgingskosten, dit alles ten titel van administratieve- en financiële kosten.

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.

Na de termijn van 14 dagen worden de geleverde producten noch teruggenomen, noch terugbetaald.  PURACOS behoudt zich eveneens het recht voor te weigeren de teruggestuurde producten terug te betalen wanneer ze onvolledig of beschadigd worden teruggezonden.

Geen enkel terugzending van goederen wordt aangenomen zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord.De waarborg die onze produkten dekt, kan ons alleen maar tot de herstelling of vervanging verplichten van het stuk door ons als ondeugdelijk beschouwd. In geen geval kan zij ons verplichten tot een andere schadevergoeding.

De kosten, inherent aan de ondeugdelijke stukken, evenals de kosten volgend uit het demonteren en monteren van deze stukken zijn altijd ten laste van de koper.

Voor alle fakturen van minder dan 40 € wordt een recht van 4 € berekend voor boekhoudkosten.

Enkel de rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zijn bevoegd in geval van betwisting. Enkel het Belgisch recht is van toepassing, zelfs voor buitenlandse kopers.

De algemene verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als gekend door de klant en worden aangezien als geschreven en integraal aanvaard te zijn behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke wijziging.